Saturday , December 16 2017
Home / Xrated News / Entertainment / Upcoming Gishu singer redoes Bobi Wines song Dembe in Lugishu

Upcoming Gishu singer redoes Bobi Wines song Dembe in Lugishu

Many may say the top artistes are taking the industry by storm on the way they are being nominated in International awards and doing collabos. Bobi Wine who is one of the big fish in the music industry is nowhere around that. No one knows why but the ghetto president is one artiste who should be given credit for his good calculation.

When he did Dembe song at the time when we are going for elections and these two connect well, he became the talk of town more than the artistes who have gone international.

As if that’s not enough, he inspired upcoming artistes around the country; one of them has been identified from the Eastern part of the country, Mbale.

An up and coming artiste by the names of Kmas came out and did the song Dembe in the Lugishu version. The lyrics to the song where released early today. If you are a mugishu, look for the song and sing along.

INTRO…
Ikhufukilisa khukhupana
Ela ikhulana khukhupana
Rasta ikhufukilisa khukhupana

VERSE:
Mbulilise ari…..
Mbabona bakhupana, Balumana, Baremakana
Mbabona bakhomana mu shiffo Kyekukwila shitwela.
Umuntu wu andi bele wo ukwisa bafubukha shitwela
Ari niyo ubarangilila mukhukhola kamawusu
Eh binno lwembibone ndire nabbi
Khukhupana mu bafubukha kwabiriririre nabi
Ng’ate barangilisi shibaswaza nabi
Wamma bafubukha se mbasaba khukole khuri

CHORUS:
Isaba khurobola kubee kwe kimilembe
N’iburangilisi bushuke mumilembe
Bannauganda murobole mu milembe
Niyo bulamu bwakhe
Nisaba
Khurobola kube kwe kimilembe
N’iburangilisi bushuke mu milembe
Bannauganda kubee be kimilembe
N’ikumwaka kubahile.

VERSE:
ukwama ku Independence khuli mundalo, niyo shilobesele ni
Uganda khukhula lwentsyindalo.
Buli Gov’t itsya nitysindalo ni khutsya bakana batsye nitsyindalo
Bashikhola barye ebulafu yo nga mbawo khukhupana tsyindalo.
Khulwashi mukhashitandikha basani, nga mwaloma muri nisho shisha bapanisa tsyindalo.
Khulwashi usinga tsyingubo tsyiwanga nalundi wanikha khushisala she kamani
Khulwashi mukhabonera khu Mandera, abakho lutwela walekhulila bendera
Barangilisi khubuya khu ndebbe
Nisho shirerera Uganda khukwikyela lidebbe
Buli ukanikhakho aba wikyelile umubi
Isho sishikwombekha khuba kwila inyuma
Abandu ubalekha birobolela
Umundu ukhakholele bamurusakho
Nilitekha lishikanikhakho
Nga walibikhule niyoshesilinyowela kho, nenga.

CHORUS:
Isaba khurobola kubee kwe kimilembe
N’iburangilisi bushuke mumilembe
Bannauganda murobole mu milembe
Niyo bulamu bwakhe
Nisaba
Khurobola kube kwe kimilembe
N’iburangilisi bushuke mu milembe
Bannauganda kubee be kimilembe
N’ikumwaka kubahile.


VERSE:
Now this is a message to every Ugandan
Especially the Candidate right from L.C1
Straight up to president.
Violence is backwardness
While peace is Godliness……
Aka niyo kamazima nga kaluluwa
Ukhashili khukyesiya ari ngubolele mufubukha
Uliyo nga mumazima ukana
Uganda nibikholwa ukyokesa
Kwombekhe kumusingi khuyete Uganda
N’ibabana beffe banabonela khufe
Amanye, ari umundu khutsya muburangilisi
Sishitagisa kh

Facebook Comments

About Our Reporter

Check Also

Tusker Lite backs FUBA 3*3 tournament with 100M sponsorship

By Our Reporter Info@xrated.co.ug Federation of Uganda Basketball Association (FUBA) has this morning unveiled a …